İSG Eğitim Hizmetleri

Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını planlamak. İLGİLİ MEVZUAT
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete)

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yönetmeliğin 4.ncü maddesi ne göre işverenler işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almak amacıyla;

• Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
• Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak,
• Eğitimlerin düzenlenmesi için uygun yer, araç, gereç ve diğer kaynakları temin etmek,
• Çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlamak;
o Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
o İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
o İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.
• Eğitim Programlarına uygun eğitimlerin düzenlenmesini ve çalışanların bu programlara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.
• Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.


HOLSEM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
HOLSEM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, OSGB Hizmeti sunduğu işyerlerinde bu yönetmeliğe uygun İSG Eğitimlerini yönetir. Hizmet verdiği işyerlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortam haline gelmesi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarının azaltılması, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğrenmesi, İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasını hedefler. Yetkili İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleriyle aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirir;

• Eğitim programlarını tüm çalışanların, İSG çalışan temsilcilerinin, Bölüm yöneticilerinin katılımlarını sağlayarak görüşleri alınarak hazırlanır, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren Yıllık Eğitim Planını hazırlanır ve tüm çalışanlara duyurulması sağlanır,
• Yıllık Eğitim Planında verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı tanımlanır,
• Yıllık Eğitim Planındaki eğitimler işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

• Yıllık Eğitim Planına uygun teorik ve pratik olarak düzenlenen eğitimler Eğitim Katılım Tutanaklarıyla kayıt altına alınır,
• Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir,
• İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgelerin çalışanların özlük dosyalarında saklaması sağlanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
• Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve İSG temsilcileri için, özel önlem alınmasını gerektiren süreçler/alanlar için çalışanlara özel eğitimler düzenlenir.