İş Güvenliği Hizmeti

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla İş Güvenliği Hizmetleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. İLGİLİ MEVZUAT
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete)
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete - Değişiklik 15.02.2016 Tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete)

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren, işyerlerinde alınması gereken İSG tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin sağlanması, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelini (Sağlık Memuru, Hemşire) görevlendirmekle yükümlüdür. (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.1)
İşveren, İSG hizmetleriyle ilgili aşağıdaki hususlardan sorumludur (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.2);
• Hizmet alınan OSGB’lerin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,
• Hizmet aldığı OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,
• İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
• Hizmet aldığı OSGB’ler tarafından İSG mevzuatına uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,
• İşyeri hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak.İşveren, OSGB hizmetleriyle ilgili katılım sağlama ve bilgilendirme yapmakla yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 6.1);
• OSGB’de görevli İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda Çalışan Temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlamak,
• OSGB’de görevli İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda Çalışan Temsilcisi ve çalışanları bilgilendirmek,
• Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında hizmet aldığı OSGB personelini, hizmet alınan taşeron firma işverenlerini ve personelini bilgilendirmek,
• Hizmet alınan taşeron firma çalışanlarının sağlık bilgilerini OSGB görevlilerine ulaştırmak,
• İSG mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapmak.

İşveren, İş Sağlığı ve güvenliği kayıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 7.1, 7.2);
• İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar,
• Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

HOLSEM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ'NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
HOLSEM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla İş Güvenliği Hizmetlerini mevzuata uygun gerçekleştirir (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 13);
• İşyerinde iş güvenliği risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamını gözetler, işverene rehberlik yapar, öneriler hazırlar,
• Çalışanların iş güvenliği eğitimlerini planlar, işveren onayına sunar, plana uygun eğitimleri gerçekleştirir, iş güvenliği riskleri ve tedbirler hakkında bilgilendirir,
• İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonunu yapar, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,
• İş güvenliğiyle ilgili yapılacakları belirler, Yıllık Çalışma Planı ile kayıt altına alır,
• İş güvenliğiyle ilgili riskler açısından çalışma ortamının gözetimini yapar, çalışanların işe uyum gözetimini yapar, iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili çalışmaları kayıt altına alır, gerçekleştirilen faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Raporu ile bakanlığa raporlar,
• Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki özlük dosyalarında gizlilik ilkesine uygun olarak saklar.

HOLSEM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İş Güvenliği hizmetlerini, deneyimli ve yetkili İş Güvenliği Uzmanlarıyla gerçekleştirir (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik – Madde 9);
• Rehberlik görevini icra eder;
o İSG mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak işyerinde yapılan çalışmaların (yapılacak değişikliklerle ilgili olarak (tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere) planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlar, işverene önerilerde bulunur,
o Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesini sağlar,
o İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir,
o İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırır ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapar,
işverene önerilerde bulunur,
o İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların
(RAMAK KALA) nedenlerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapar ve işverene önerilerde bulunur.

• Risk değerlendirme çalışmalarını yönetir;
o İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılır,
o Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar,

• Çalışma ortamı gözetimini yapar;
o Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamaları kontrol eder,
o İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, bu konuda işverene önerilerde bulunur, uygulamaları takip eder
o Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder,

• Eğitim, bilgilendirme ve kayıt görevlerini icra eder;
o Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve
uygulamalarını yapar/kontrol eder,
o Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği Yıllık Değerlendirme Raporunu işyeri hekimi
ile işbirliği halinde hazırlar,
o Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder,
o Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla İSG talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.

• İlgili birimlerle işbirliğini sağlar;
o İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma
yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar,
o Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı Yıllık Çalışma Planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlar,
o Bulunması halinde üyesi olduğu İSG Kuruluyla işbirliği içinde çalışır,
o Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

• İSG mevzuatına uygun yetkilerini kullanır (Madde 10);
o İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin makul bir süre içinde işveren
tarafından yerine getirilmesini sağlar,
o İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işverenle birlikte gerekli tedbirlerin
acilen alınmasını sağlar,
o Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yaparak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşır ve
çalışanlarla görüşür,
o Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapar,

• İş Güvenliği Uzmanlarımız mevzuatta belirtilen aşağıdaki çalışma saatlerine uygun çalışır (Madde 12)